Condicions de venda dels llocs web:

http://www.lacasadelapintura.com
http://www.lacasadelapintura.es
http://www.barcelonapintures.com
http://www.barcelonapintures.es
http://www.comprarpinturabarcelona.com
http://www.comprarpinturabarcelona.es


Les presents condicions generals de venda regulen l'ús del lloc web del qual LA CASA DE LA PINTURA SCP, domiciliada al c / Provença, 71-08029 (Barcelona) i CIF J65788630, és titular.

Cal que llegeixis aquestes condicions que a manera de contracte regulen els teus drets com a client i els nostres com a empresa.

Aquestes condicions hauran de ser acceptades abans de l'acceptació de comanda, i és responsabilitat del client la lectura i comprensió de les mateixes.

1. - COMANDA

La realització de l'usuari (comprador) d'una comanda a LA CASA DE LA PINTURA SCP (venedor) a través de les webs descrites anteriorment, implica l'acceptació de les condicions generals de venda que regeixen el present contracte.

L'usuari (en endavant comprador) es compromet a aportar dades correctes i reals a LA CASA DE LA PINTURA SCP (en endavant venedor) per tal de poder servir la comanda en les condicions pactades. L'aportació de dades incompletes o incorrectes per part del client poden donar lloc a no poder cursar la comanda.

Així mateix, el comprador es compromet a respectar les condicions generals i d'utilització del portal web.

2. - PREUS

Els preus inclosos en la totalitat de la pàgina són IVA inclòs. En el cas del cost del transport serà de € 8,47 (IVA INCLÒS). Només repartim a Barcelona i rodalies, únicament en els codis postals:

08001 al 08042
08911 al 08918
08901 al 08908
08940
08930
08960
08970
08830
08950

LA CASA DE LA PINTURA SCP podrà variar els preus dels articles exposats al portal de compra sense previ avís. No obstant els preus aplicats es correspondran amb els indicats al portal en el moment de la compra.

La comanda ha de ser pagat per complet abans de la seva expedició no pot ser ajornat ni fraccionat.

3. - PAGAMENT

S'admetrà com a mitjans de pagament els següents:

- Targeta de crèdit (Visa, Mastercard) mitjançant TPV virtual.

- Transferència Bancària.

LA CASA DE LA PINTURA SCP es reserva el dret de modificar, eliminar o afegir noves formes de pagament.

Les dades concernents a targetes es tractaran sempre mitjançant passarel · la de pagament sent les dades transferides directament i de forma encriptada (SSL) directament a l'entitat bancària. Les dades de targetes bancàries no queden registrades en cap base de dades de LA CASA DE LA PINTURA SCP i seran únicament utilitzats en el terminal de punt de venda virtual (TPV) de la nostra entitat financera a través de la seva passarel · la de pagament segur.

En el cas que l'entitat financera emissora de la targeta no autoritzés el pagament, el contracte entre comprador i venedor quedarà cancel · lat, i per tant anul · lada el lliurament de la comanda.

4. - DISPONIBILITAT

LA CASA DE LA PINTURA SCP es compromet a lliurar els seus productes en el següent àmbit geogràfic: Barcelona i rodalies

El compromís de lliurament de LA CASA DE LA PINTURA SCP està condicionat a l'existència dels productes oferts, podent aquests no estar disponibles en el moment de la comanda. En aquest cas des de LA CASA DE LA PINTURA SCP, s'explicarà el motiu de la demora i el nou termini de lliurament aproximat, i el client anul · lar la comanda abonant LA CASA DE LA PINTURA SCP l'import del mateix. En cas d'ajornament en el lliurament o anul · lació de comanda el client no podrà sol · licitar compensació ni cap responsabilitat a LA CASA DE LA PINTURA SCP

5. - LLIURAMENT.

LA CASA DE LA PINTURA SCP, s'obliga a lliurar la comanda en perfecte estat de conservació a l'adreça indicada pel client.

- El client haurà de facilitar una adreça de lliurament verídica, clara i comprensible, en cas contrari la comanda podrà patir retards en el seu lliurament.

- Així mateix el client aportarà una adreça de lliurament on pugui ser lliurada la comanda en horari de treball habitual.

- No es lliuraran comandes en apartats postals.

6. - TRANSPORT I TERMINIS DE LLIURAMENT.

- El transport serà realitzat per serveis de missatgeria de reconegut prestigi en un termini de lliurament de 24-72 hores hàbils, des de la recepció del pagament. En el cas que la comanda hagi estat pagat mitjançant transferència bancària, el termini de 24-72 de lliurament s'entendrà des de l'ingrés al nostre compte bancari de l'import de la comanda, o bé des de la recepció de l'oportú justificant bancari enviat per part del client al nostre correu info@lacasadelapintura.com

- Atès que la màxima prioritat de LA CASA DE LA PINTURA SCP és la de vendre productes d'alta qualitat i complint de manera exhaustiva els terminis convinguts amb els clients, s'enviaran sempre els COMANDES COMPLETS. Per això, prèvia comunicació amb el client i en el cas de no disposar d'algun dels productes sol · licitats, LA CASA DE LA PINTURA SCP enviarà un d'igual naturalesa i qualitat igual o major sempre respectant el preu convingut.

- En cas de no poder lliurar la comanda al domicili de lliurament, l'agència de transport es posarà en contacte amb el client per tal de lliurar la mercaderia en termini convingut per ambdós, per a això es posarà en contacte amb el client a través del número de telèfon facilitat en el moment de realitzar la comanda. Aquest procés de segona entrega podrà demorar la mateixa fins a un termini de 15 dies.

- En cas de no poder lliurar la comanda aquest serà retornat a les nostres instal · lacions, sent a càrrec del comprador totes les despeses originades (transport, etc ...) on seran comprovats els articles rebuts i abonat l'import sempre que sigui d'acord amb la política de devolucions LA CASA dE LA PINTURA SCP

- No es lliuraran comandes en dissabtes ni en dies festius i aquests no computaran a efecte de termini de lliurament de la comanda.

- En cas de rebre una comanda amb defectes en l'embalatge o evident estat de deteriorament, hauràs de fer constar per escrit en l'albarà de lliurament de la companyia de transport, fent arribar còpia a través del correu electrònic info@lacasadelapintura.com

7. - DADES DE PRODUCTE I SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ELIMINACIÓ.

7.1. - DADES DE PRODUCTE.

Tots els productes oferts a les webs descrites, estan fabricats sota estàndards de qualitat i per a l'ús indicat que figura en la seva fitxa tècnica.

Juntament amb la descripció del producte, s'ofereix al client un accés a la seva fitxa tècnica, totes les indicacions i dades tècniques que apareixen en aquesta fitxa estan basats en l'experiència de LA CASA DE LA PINTURA SCP i coneixements actuals i en els usos i aplicacions més típics del producte i són de caràcter orientatiu, podent estar subjectes a canvis i modificacions sense previ avís.

Segons les condicions de posada en obra, en què LA CASA DE LA PINTURA SCP no té cap participació, els valors específics poden patir certes variacions així com per les diferències normals en toleràncies de fabricació, assaigs realitzats, etc. Per aquesta raó la possible garantia es limita únicament a la qualitat del producte subministrat.

Les fotografies de productes, especialment dels colors, són orientatives i poden variar el seu aspecte final a causa de incidències de llum o quantitat de pintura aplicada. En cas de qualsevol informació addicional no prevista en la fitxa de producte, pots realitzar consultes a través del correu info@lacasadelapintura.com

7.2. - SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ELIMINACIÓ.

LA CASA DE LA PINTURA SCP fabrica els seus productes d'acord amb la normativa vigent sent aquests etiquetats d'acord a la norma en vigor. En tota etiqueta s'indiquen les possibles frases de risc i seguretat que s'han de tenir en compte a l'hora de l'ús del producte.

El client haurà de seguir les indicacions de l'etiqueta que fa a seguretat d'utilització per a això haurà d'utilitzar els equips de protecció adequats (guants, mascareta, etc.) Llocs també a la venda a la web. Igual que una gran part dels productes de consum habitual, les pintures no s'han de posar en cap cas l'abast dels nens.

Així mateix el client haurà de seguir les instruccions indicades a l'etiqueta sobre l'eliminació dels possibles residus generats.

LA CASA DE LA PINTURA SCP posa a disposició de tots els clients que ho sol · licitin les FITXES DE DADES DE SEGURETAT del producte, per a això hauran de sol · licitar al correu electrònic info@lacasadelapintura.com

LA CASA DE LA PINTURA SCP no es farà responsable en cas d'un ús inadequat del producte sent aquest ús inadequat responsabilitat únicament del client.

8. - POLÍTICA DE DEVOLUCIONS.

Devolucions en dret a desistir de la compra

- Com que són productes fabricats sota comanda i de manera personalitzada per al client no tenen dret a devolució els següents productes: Colors realitzats a mida.

- Despeses de transport. Seran abonats les possibles despeses de transport inicials; però seran a càrrec del client les despeses de transport originades per la devolució dels productes.

- Part dels productes adquirits a través de les webs descrites podran ser retornats i per tant reemborsats sempre que el client manifesti la seva intenció de tornar-los en un termini màxim de de 15 dies hàbils des de la data de lliurament de la comanda.

- Per poder exercir el dret a devolució, els productes han d'haver estat rebuts en perfecte estat. En cas de devolucions motivades per problemes en el transport aquestes hauran de ser avisades amb un termini màxim de 24 hores.

- La devolució del producte s'ha de fer en el mateix embalatge original juntament amb totes les possibles promocions enviades sense càrrec (safates, obridors, cartes de colors, etc ..).

- Haurà d'incloure dins de l'embalatge una còpia de la factura enviada. En cas de devolució parcial hauràs d'indicar a la factura quins productes han estat retornats.

- Una vegada comprovat en les instal · lacions de LA CASA DE LA PINTURA SCP que les mercaderies han estat retornades en perfecte estat, es procedirà a l'abonament total o parcial de les mercaderies retornades.

En cap cas tindran dret a devolució:

- Les llaunes o pots que hagin estat oberts i / o utilitzat part del seu contingut.

- Les llaunes o pots tacats així com el cost de re envasat i si escau la gestió mitjançant gestor autoritzat de l'envàs deteriorat, es descomptaran de l'import retornat.

En cas de devolució per motiu de defecte de producte, s'haurà de posar en contacte amb LA CASA DE LA PINTURA SCP més aviat possible, per tal de trobar la millor i més ràpida solució possible.

9. - GARANTIES.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

No obstant això, tenint en consideració que el lloc web comercialitza productes que tenen un període de vida inferior a dos anys, i d'acord amb l'article 116 del TRLGDCU (Conformitat dels productes amb el contracte):

«1. Excepte prova en contra, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació:

a) S'ajusten a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model.

b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes del mateix tipus.

c) Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte. "

Atès que el tipus de producte condiciona el tipus de garantia, posem a disposició del comprador el model de garantia específica de cada producte consumit mitjançant la nostra adreça de correu info@lacasadelapintura.com

L'ús inadequat del producte o bé la seva aplicació en condicions no aptes, donarà lloc a l'eliminació de la garantia. En cap cas la garantia de producte cobreix les despeses originades en la seva aplicació.

10. - RESPONSABILITATS I LITIGIS.

En cas de controvèrsia o litigi LA CASA DE LA PINTURA SCP creu en una resolució amistosa del conflicte i et convida a contactar el més aviat possible per estudar el problema i intentar la resolució amistosa de la mateixa.

En cas de no resolució amistosa del conflicte, les parts es sotmeten, a elecció seva, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

11. - PROTECCIÓ DE DADES.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LA CASA DE LA PINTURA SCP, titular de la botiga on line, informa que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota responsabilitat de LA CASA DE LA PINTURA SCP. Aquest fitxer consta com a "Clients i / o proveïdors" sent responsable LA CASA DE LA PINTURA SCP.

La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d'interès per als clients sempre prèvia autorització.

LA CASA DE LA PINTURA SCP, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal, i del seu deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni cedida a tercers.

Els clients de la web, podran en tot moment exercitar el dret d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició, dirigint-se per correu certificat al Responsable de Protecció de dades LA CASA DE LA PINTURA SCP, C / Provença, 71, 08029 Barcelona o bé comunicant-a l'adreça de correu electrònic amb justificant de recepció a info@lacasadelapintura.com

Les dades que sol · licita LA CASA DE LA PINTURA SCP i que ens aportes hauran de ser verídics i necessaris per a la correcta gestió de la comanda, elaboració de factures i en general per a l'acord de compra venda subscrit entre ambdues parts.

Respecte a les seves dades LA CASA DE LA PINTURA SCP l'informa que:

- Seran tractades d'acord a les normes europees i nacionals en vigor.

- Estaran a la seva disposició per a la seva anul · lació, modificació o rectificació, en qualsevol moment.

- Podran ser utilitzats per part de LA CASA DE LA PINTURA SCP, per a l'enviament de butlletins, ofertes promocionals o qualsevol comunicació que s'entengui pot ser d'interès del client, en qualsevol moment el client podrà renunciar a rebre aquestes informacions, per això podrà sol · licitar per escrit a través del correu info@lacasadelapintura.com.

- En cap cas seran cedides o venudes a altres companyies.

- LA CASA DE LA PINTURA SCP, no es farà responsable de qualsevol error o inexactitud de les dades aportades pels clients.

COOKIES. Per a la utilització del lloc web és necessari la utilització de cookies. Les cookies s'utilitzen amb la finalitat de mantenir la sessió de navegació i durant aquesta, conservar els productes que l'usuari seleccioni afegir a la cistella de la compra durant la navegació. Si vols configurar el teu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal · lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulta les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

12. - PROPIETAT INTEL · LECTUAL.

Les marques dels productes oferts a la web, fotografies, vídeos, textos i disseny del portal web són propietat de LA CASA DE LA PINTURA SCP i, si escau proveïdors o col · laboradors, per tant tota reproducció tant total com parcial del contingut del lloc , mitjançant qualsevol procediment i suport estarà subjecta a l'autorització expressa de lA CASA dE LA PINTURA SCP